Zaštita privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI

Vlasnik web stranice www.sajamzdravlja2023.expodip.hr je tvrtka IPED , 10000 Zagreb, OIB 36497698761.

Ovom izjavom o privatnosti vas želimo informirati o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj web stranici, pa vas molimo da ju pročitate pažljivo. Korištenjem ove web stranice dajete privolu na ovu politiku privatnosti.

Odgovorna osoba za zaštitu podataka

Za bilo kakva pitanja o načinu i opsegu sakupljanja podataka na ovoj web stranici, možete se javiti našoj ovlaštenoj osobi za zaštitu podataka:

Vedran Korunić
huped@huped.hr

Opće odredbe

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na web stranici i koji su korištenjem web stranice www.sajamzdravlja2023.expodip.hr obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka IPED ., Kosirnikova 23.10000 Zagreb, OIB36497698761 od korisnika fizičke osobe kao ispitanika.

IPED osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacija korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.

IPED kao pružatelj usluga web stranice www.sajamzdravlja2023.expodip.hr zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Mole se korisnici da pročitaju Opće uvjete poslovanja kako bi lakše razumjeli koje podatke IPED prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.

Mole se korisnici da pažljivo pročitaju Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem osobnih podataka putem web stranice www.sajamzdravlja2023.expodip.hr  i pristankom na Opće uvjete poslovanja putem web stranice www.sajamzdravlja2023.expodip.hr  korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slažete s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima poslovanja.

Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu www.sajamzdravlja2023.expodip.hr .

Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja web stranice www.sajamzdravlja2023.expodip.hr

 Promjene općih uvjeta zaštite osobnih podataka

IPED  može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici www.sajamzdravlja2023.expodip.hr .

Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici www.sajamzdravlja2023.expodip.hr .

Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici www.sajamzdravlja2023.expodip.hr

Osobni podaci koji se obrađuju i korištenje osobnih podataka

Na internetskoj stranici www.sajamzdravlja2023.expodip.hr  IPED  prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika:

ime i prezime,
broj telefona,
adresa,
adresu e-pošte,
adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa, poštanski broj,
grad,
spol,
datum rođenja,
tvrtka i OIB samo za tvrtke.

Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa IPED om slijedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana sa IPED ., javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju IPED , a o čemu IPED  vodi zbirke o osobnim podacima.

Kupac daje suglasnost da IPED  može obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unapređenja odnosa sa kupcima te unapređenja usluga.

IPED  navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i IPED  te sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga IPED  koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika. IPED  će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.
IPED , će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe IPED ,

IPED , se obvezuje korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko korisnici zatraže ispravak ili brisanje njihovih osobnih podataka, IPED će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. IPED potrebne osobne podatke prosljeđuje isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbe kupca ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala.

IPED ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. IPED će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.

Voditelj zbirke osobnih podataka je IPED .

Voditelj zbirke osobnih podataka za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži temeljne informacije o zbirci, a osobito sljedeće: naziv zbirke, naziv, odnosno osobno ime voditelja zbirke i njegovo sjedište, odnosno adresu, svrhu obrade, pravni temelj uspostave zbirke podataka, kategorije osoba na koje se podaci odnose, vrste podataka sadržanih u zbirci podataka, način prikupljanja i čuvanja podataka, vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka, osobno ime, odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu, odnosno sjedište, naznaku unošenja, odnosno iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s naznakom države, odnosno međunarodne organizacije i inozemnog primatelja osobnih podataka te svrhe za to unošenje, odnosno iznošenje propisano međunarodnim ugovorom, zakonom ili drugim propisom, odnosno pisanim pristankom osobe na koju se podaci odnose, naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka.

Osobni podaci u zbirkama osobnih podataka su odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.

Voditelj zbirke osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bise osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe i utvrdio je obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka na potpisivanje izjave o povjerljivosti.

Korisnik web stranice www.sajamzdravlja2023.expodip.hr  ima pravo dobiti informacije o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka od voditelja zbirke osobnih podataka. Voditelj zbirke osobnih podataka dostaviti će najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom korisniku web stranice www.sajamzdravlja2023.expodip.hr na njegov zahtjev, odnosno zahtjev njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:

  1. dati potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne,
  2. dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,
  3. omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje,
  4. dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,
  5. dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega,
  6. dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na zahtjev korisnika web stranice www.sajamzdravlja2023.expodip.hr , odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni.

Neovisno o zahtjevu korisnika web stranice www.sajamzdravlja2023.expodip.hr u slučaju ako voditelj zbirke osobnih podataka utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, isti će ih sam dopuniti ili izmijeniti.

O izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i primatelje osobnih podataka.

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.sajamzdravlja2023.expodip.hr kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao,

IPED  može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka.
U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti Opće uvjete zaštite osobnih podataka i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne pruži obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

IPED  prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice www.sajamzdravlja2023.expodip.hr , unaprijedio rad web stranice www.sajamzdravlja2023.expodip.hr , stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktirao korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti te analizirao upotrebu internetske stranice www.sajamzdravlja2023.expodip.hr . Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Davanjem osobnih podataka i prihvaćanjem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da ga IPED i osobe navedene u ovim Općim uvjetima poslovanja, obavještavaju o svojim promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama.

Davanje osobnih podataka

Davanjem osobnih podataka temeljem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da njegove osobne podatke IPED daje na korištenje osobama povezanim sa istim u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti.

Ikakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Dopune i ispravci osobnih podataka

IPED  smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati IPED  slanjem e-poruke na huped@huped.hr te zatražiti odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.

IPED  preporučuje korisnicima da u slučaju promjene osobnih podataka, iste što prije ažuriraju. Također, korisnici mogu zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

Zaštita podataka

IPED  iznimno drži do zaštite osobnih podataka i poduzeo je različite mjere opreza u svrhu zaštite osobnih podataka korisnika. Korisnik osobnim podacima na web stranici www.sajamzdravlja2023.expodip.hr može pristupiti pomoću lozinke i adrese e-pošte.

Povjerljivost podataka trećih osoba

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje IPED  prikuplja od ispitanika.

Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.sajamzdravlja2023.expodip.hr  imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko web stranice www.sajamzdravlja2023.expodip.hr  korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, IPED  preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. IPED  nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

Ostali podaci

Osim osobnih podataka, IPED  može od korisnika zatražiti i druge podatke kojima se iste ne može identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja stranica, računalu, internetskom poslužitelju, preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje IPED omogućuju kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiranje podataka za korisnike, unapređenje web stranice te dodatno usmjeravanje i prilagođavanje njezinih sadržaja korisnicima. Na temelju tih podataka IPED  saznaje informacije o tome koji su sadržaji najpopularniji među kojim korisnicima.

Google Universal Analytics

Ova web stranica koristi Google Universal Analytics, aktivnost web-analize od strane društva Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“) sa svrhom analize njenog korištenja.

Informacije koje Google prikupi u vezi s Vašim korištenjem ove web-stranice (npr. polazni URL, web-pretraživač koji ste koristili, vaše postavke jezika, vaš računalni sustav koji ste koristili ili razlučivost prikaza) prenose se na Googleov server u Sjedinjenim Američkim Državama, tamo se pohranjuju, analiziraju te se rezultat nama stavlja na raspolaganje u anonimnom obliku.

Google je certificiran u vezi s EU-US Privacy Shield tako da se na obradu podataka od strane Googlea primjenjuje odgovarajuća razina zaštite podataka. Za daljnje informacije o Google Analytics molimo pogledajte Uvjete korištenja Google Analytics, Osnove sigurnosti i zaštite podataka od Google Analytics kao i Googleovu Izjavu o zaštiti podataka.

Kolačići koje koristimo

Programski kolačići standardno obilježje većine web poslužitelja i nisu karakteristični samo za ovu stranicu.
www.sajam.expodip.hr koristi se kolačićima kako bi poboljšalo performanse i korisničko iskustvo posjetitelja svojeg mrežnog mjesta. Više informacija o kolačićima potražite na AboutCookies.org.
woocommerce_cart_hash – Pomaže odrediti promjenu sadržaja
woocommerce_items_in_cart – Pomaže odrediti promjenu sadržaja
wp_woocommerce_session_ – Sadrži jedinstveni kôd za svakog kupca tako da on zna gdje pronaći podatke o košarici
_fbp – Facebook koristi za isporuku niza reklamnih proizvoda kao što su nadmetanje u stvarnom vremenu od trećih oglašavača
_ga – Google Universal Analytics – Naziv ovog kolačića povezan je s uslugom Google Universal Analytics
redux_current_tab – Kolačić za poboljšanje kretanja korisnika na web mjestu
PH_HPXY_CHECK – Koristi se za otkrivanje i sprečavanje napada na web stranici
svSession – Identificira jedinstvene posjetitelje i prati posjetitelja na web lokaciji
wordpress_logged_in_ – označava kada ste prijavljeni

Vaša prava

U svakom trenutku možete ostvariti pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na vas odnose, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup svojim osobnim podacima, uključujući pravo na kopiju istih. Vaše osobno pravo jest da bilo kada, bez obrazloženja i posljedica, zatražite da tvrtka IPED dopuni, ispravi, ograniči upotrebu ili prestane upotrebljavati i izbriše vaše osobne podatke ranije dane temeljem privole. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se odvijala do tog trenutka.

Za izmjenu podataka ili brisanje vaših podataka iz naših evidencija te za druge specifične situacije, samo nam pošaljite email s tekstom konkretnog zahtjeva na huped@huped.hr  ili pisanim putem na adresu tvrtke: IPED , Kosirnikova 23, 10000 Zagreb.

Ako smatrate da se vaši osobni podaci prikupljaju ili koriste na način suprotan važećim propisima, imate pravo uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb.

Mjerodavno pravo

Za sva pitanja koja se odnose na ova pravila privatnosti mjerodavno je hrvatsko pravo. Ova pravila stupaju na snagu 20.lipnja 2022. godine. Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi prikupljanja osobnih podataka slobodno nam se obratite!

Podaci koje prikupljamo prilikom vaše narudžbe na web trgovini www.sajamzdravlja2023.expodip.hr  su sljedeći: ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa. Ovi podaci potrebni su nam kako bismo vam mogli isporučiti naručene proizvode ili vas

kontaktirati (e-mail, broj telefona) u vezi vaše narudžbe i dostave. Ove podatke prosljeđujemo kurirskoj službi u svrhu slanja pošiljaka. Izjave o privatnosti naših partnera možete pročitati na njihovim web stranicama.

Unošenjem vaših podataka u obrazac za narudžbu proizvoda dajete svoj pristanak za korištenje navedenih podataka u svrhu slanja naručenih proizvoda na vašu adresu putem gore navedene dostavne službe. Vaše osobne podatke prikupljamo i na druge načine, neovisno od web narudžbe:

kada pregledavate naš online sadržaj putem kolačića (informacije o kolačićima možete pročitati na linku kolačići)
putem društvenih medija – javno dostupne podatke ili podatke koje nam šaljete putem Facebook i Instagram poruka – ove podatke ne pohranjujemo, već ih samo koristimo kako bismo vam odgovorili na upit
izuzev navedenog, osobne podatke prikupljamo samo kada nam ih vi sami stavite na raspolaganje npr. slanjem elektroničke pošte kada nas kontaktirate za neki upit. Ove podatke brišemo nakon što smo vam odgovorili na upit. Kao i kod svih web-stranica, kada se pristupa našim web-stranicama naš web poslužitelj privremeno pohranjuje naziv domene ili IP adresu računala koje pristupa, kao i datum pristupa, upite o datotekama od strane posjetitelja web- stranice (ime datoteke i odgovarajući cjeloviti podatci o internet adresi), http ili https povratni kod, vrstu preglednika i veličinu datoteka prenesenih tijekom posjeta. Kada koristite našu web stranicu mi možemo pohraniti podatke iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv Vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te Vašu IP adresu. Ti podaci bi mogli voditi k Vašoj identifikaciji, no mi ih za to ne koristimo.